Havarijní stav - rok 2009

Vybrané pasáže z technické zprávy projektové dokumentace zpracované v r. 2009

  1. Stávající stav fary vyžaduje rychlou sanaci. Střechou místně zatéká, především v zaatikovaných žlabech. V tomto místě je krov a strop pod ním značně poškozený biotickými škůdci. Vzhledem k jejich dlouhodobému působení byly v minulosti provedeny nutné výměny krovu, bohužel natolik nedůsledně, že destrukce dřevní hmoty dále pokračovala a biotičtí škůdci se rozšířily do stropních konstrukcí. Byly nalezeny mycelia a plodnice dřevomorky domácí. Původní vaznicová stojatá soustava krovu je z části znehodnocena nevhodnými zásahy, kdy byly demontovány některé nosné části krovu. Krov je vlivem těchto zásahů značně rozvolněn ve spojích.
  2. Stav stropní konstrukce se odvíjí od stavu střechy nad ní. V sondě ve stropu 1NP byly nalezeny čerstvé mycelia dřevokazných hub. Část stropnic 2NP jsou ve stavu rozkladu kostkovitou hnilobou dřevokazných hub. Stav obou stropů v napadených místech lze označit jako havarijní, proto je nutné provést odkrytí záklopu a demontáž podlahových konstrukcí a provést zhodnocení a následnou nutnou sanaci postižených částí stropu.
  3. Vnější omítky budovy vyžadují místní opravy štukových ploch a ozdob. Vlivem vlhkosti a stáří omítek jsou cca ve 30% degradovány natolik, že samy opadávají. Otvory v 2NP udržovány nejsou a jejich stav je havarijní. Rámy oken jsou ve velmi špatném stavu a je nutné provést jejich výměnu.

Průběh rekonstrukce

2002 - 2003

V letech 2002 - 2003 se podařilo díky daru německého fondu Renovabis v hodnotě 25.000 Euro (cca 750.000,-Kč) rekonstruovat dešťovou kanalizaci, zavést plynofikaci objektu, provést dílčí úpravy a bourací práce v 2NP, zajistit bezpečnost objektu instalací okenních mříží v 1NP.

2004 - 2008

V letech 2004 - 2008 byla naše pozornost upřena na havarijní stav a opravu střech kostela. Na faře se uskutečnily pouze drobné dílčí opravy: rekonstrukce vstupního schodiště, kompletní výměna okapů.

2009

V r. 2009 se podařilo zpracovat projektovou dokumentaci stavebních úprav fary, kterou připravila ing. Jana Koběrská. Kompletní rekonstrukce farní budovy je odhadována na 3.500.000,-Kč.

2010

V r. 2010 jsme v darech, dotacích a sbírkách obdrželi na rekonstrukci fary částku 590.081,-Kč. Zbývajících 10.998,-Kč dofinancovala farnost Ostrava Radvanice.

Celkem bylo v roce 2010 na rekonstrukci fary proinvestováno 601.079,-Kč

donor, sponzor částka
německý fond Kirche in Not 206 007,- Kč  (8 000 Euro)
Městský obvod Radvanice a Bartovice 50 000,- Kč
ČEZ, a.s. 100 000,- Kč
dary fyzických a právnických osob 171 800,- Kč
účelové sbírky 62 274,- Kč
ŘKF O-Radvanice (doplatek) 10 998,- Kč
celkem 601 079,- Kč

 

2011

V r. 2011 jsme na opravu fary obdrželi:

140.000,-          Biskupství ostravsko - opavské

100.000,-          ČEZ, a.s.

115.900,-            dary fyzických a právnických osob

54.600,-            účelové sbírky

410.500,-              celkem

Z této částky již bylo v r. 2011 proinvestováno 327.664,-Kč. V letech 2010 - 2012 proběhla rekonstrukce krovu, střechy a výměna oken v 2. NP.

2013 - 2015

V roce 2013 vznikla obecně prospěšná společnost TRENDUM, o.p.s. se sídlem na místní faře,  jejíž členové a pracovníci se výrazně podílí na psaní projektů, získávání finančních prostředků a koordinaci rekonstrukce fary.

Díky této spolupráci se podařilo na počátku roku 2015 začít další etapu rekonstrukce a také odeslat žádosti o finanční podporu na několik církevních zahraničních fondů, jejichž posouzení nyní očekáváme:

Fond Biskupské konference USA                      716.000,-Kč (schváleno)

Fond Renovabis      (Německo)                          300.000,-Kč

Fond Kirche in Not (Německo)                           187.000,-Kč (schváleno)

Biskupství ostravsko - opavské                        460.000,-Kč (schváleno)

Předpokládané výdaje na rekonstrukci fary (a začátek aktivit) v r. 2015-16

Stropní konstrukce                                                                                   600.000,-Kč

Stavební úpravy                                                                                       370.000,-Kč

Instalace sítí                                                                                              480.000,-Kč

Vybavení místností                                                                                   250.000,-Kč

1. fáze realizace Centra pro vzdělávání a podporu kněží         .             200.000,-Kč

Celkem                                                                                                   1.900.000,-Kč

 

 Co vznikne po rekonstrukci fary?

Lektorská místnost a společenský sál – prostor pro vzdělávání a volný čas

Společenský sál v 2.NP nabídne odpovídající zázemí pro vzdělávací akce společnosti Trendum a dalších vzdělávacích institucí. Tyto aktivity začaly již v provizorních podmínkách v r. 2014 realizací projektu Vzdělávání kněží a pastoračních pracovníků v měkkých dovednostech za podpory Pastoračního fondu BOO, který byl prvním krokem ke zřízení Centra pro vzdělávání a podporu kněží a pastoračních pracovníků. Zároveň zde budou pobíhat volnočasové aktivity společnosti Trendum stejně tak jako společenské aktivity radvanické farnosti.

Poradenská a terapeutická místnost – prostor pro uzdravení duše

V 1.NP fary vznikne komplex dvou místností, které budou sloužit jako přijímací salónek pro návštěvy fary a na něj navazující poradenská místnost. Vznikne tak prostor a podpůrné zázemí pro klidné setkání s lidmi, kteří již nyní hledají na faře prostor pro uzdravení duše.

Nabídka poradenských prostor zahrnuje tyto služby: pastorační poradenství, psychoterapie a supervize.

Zimní kaple a zkušebna zpěvu

Po rekonstrukci vznikne místnost propojující zkušebnu zpěvu a zimní kapli. Získáme tak důstojný prostor pro bohoslužby ve všední dny zvláště v zimním období stejně tak jako místo pro společnou i individuální modlitbu. Chrámový sbor a schola zároveň získá kultivovanější prostor pro nácvik zpěvu, který již nebudou narušovat žádné další aktivity.

Nové ubytovací prostory – nezbytné zázemí

Stávající provizorní byt (pokoj) správce objektu v 1.NP bude transformován na farní kancelář. Nové ubytovací prostory pro správce objektu (faráře) vzniknou v 2.NP.

 

Veliké poděkování patří:

- Všem dárcům z farnosti – za pravidelnou i mimořádnou finanční podporu,

- dobrovolníkům – zvl. p. ing. Vojtěchovi Buchtovi za obětavost a velké nasazení,

- Ing. Janě Koběrské za projektovou dokumentaci a stavební dozor,

- Společnosti Trendum o.p.s. za projektovou a koordinační spolupráci při rekonstrukci,

- Biskupsví ostravsko – opavskému za morální i finanční podporu,

- Ostatním sponzorům za finanční podporu

www.farnostradvanice.cz/rekonstrukce-fary              č.ú. farnosti: 1683907369/0800

Děkujeme za vaši podporu!

Rekonstrukce fary od r. 2010


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu

Fotogalerie


int(2)