Zasedání ERF r. 2015

Ostrava - Radvanice, 17.3.2015

 Zasedání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Ostrava Radvanice

 Přítomni:

M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta, ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

 a/         příjmy v r. 2014:                                               496 456,-Kč

b/         výdaje v r. 2014:                                               318 775,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2014:                 177 681,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2014: - účet        343 253,-Kč

-pokladna              5 346,-Kč

celkem –            348 599,-Kč

g/         Finanční příspěvky MOb RaB ve výši 5 000,-Kč

h/       Trendum, o.p.s. se sídlem na faře – obecně prospěšná společnost zaměřující se na oblast vzdělávání, volný čas a konzultace – ve spolupráci s BOO proběhl pilotní projekt Vzdělávání kněží a pastoračních pracovníků v oblasti měkkých dovedností.

i/         přechod na centrální způsob účetnictví – zajišťuje BOO

 1. Výhledy na r. 2015               

 a/         kostel:

-        hledat vhodného architekta a připravit návrh osvětlení,

-        sledovat stav zvedající se podlahy v kostele,

-        opravit prasklou lavici v kostele

-        pozvat odborníka na dřevěné konstrukce – řešit zhoršující se stav hlavního oltáře (a dalších dřevěných konstrukcí)

b/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné,  elektroinstalace – farní byt, společenský sál) – celkový rozpočet cca 1.600.000,-Kč.

Projekt Vzdělávání kněží a pastoračních pracovníků… ve spolupráci s Trendum, o.p.s. se zalíbil reprezentantům Biskupské konference USA – nyní čekáme na posouzení žádosti o dotaci (červen 2015), současně žádáme o podporu fondy Renovabis, Kirche in Not a Biskupství ostravsko – opavské.

Hospodaření farnosti za r. 2014

 Zpráva o hospodaření farnosti Ostrava - Radvanice v r. 2014

 

Počáteční zůstatek na běžném účtu u České spořitelny:       162 965,11 Kč

Počáteční zůstatek na pokladně:                                               7 954,00 Kč

Příjmy:

Sbírky celkem                                                                      158 114,00 Kč

- z toho: sbírky mimořádné, vyhlášené biskupstvím               36 328,00 Kč

               na opravu fary                                                           55 151,00 Kč

Přijaté dary                                                                          110 155,00 Kč

Nájemné                                                                                222 137,42 Kč

- z toho záloha 80 000,- Kč (jinak 142 137,42 Kč)

Dotace ÚMOb Radvanice                                                         5 000,00 Kč        

Úroky z běžného účtu                                                              1 050,03 Kč

______________________________________________________________

Příjmy celkem:                                                                       496 456,45 Kč

Sbírky mimořádné:

- na Svatopetrský haléř      3 536,- Kč

- na potřeby diecéze           2 203,- Kč

- na Svatou zemi                1 250,- Kč  

- na seminář                       2 855,- Kč

- na TV Noe                       2 150,- Kč

- na diecézní charitu           2 753,- Kč

- na církevní školy              2 722,- Kč

- na misie                            7 507,- Kč

- na trpící křesťany             4 055,- Kč

- na biblické dílo                 2 147,- Kč

- na opravu katedrály          5 150,- Kč

 

 Výdaje:

 spotřeba elektřiny                                                                     87 940,00 Kč

- z toho záloha 80 000,- Kč (jinak 7 940,- Kč)

spotřeba plynu                                                                          53 607,00 Kč

spotřeba vody                                                                             5 124,00 Kč

poskytnuté dary                                                                          3 994,00 Kč

odvod desátku                                                                          17 600,00 Kč

bohoslužebné výdaje                                                                  5 134,00 Kč

odvod mimořádných sbírek na biskupství                                36 328,00 Kč

daň z nemovitostí                                                                           100,00 Kč

poplatky z běžného účtu                                                                970,48 Kč

opravy nepamátek                                                                    20 346,25 Kč

pojištění majetku                                                                        3 779,00 Kč

odvoz odpadu                                                                             3 196,00 Kč

hovorné + internet                                                                    13 350,99 Kč

montáž zabezpečovacího zařízení                                            16 070,00 Kč

nábytek do farní kanceláře                                                         5 598,00 Kč

křovinořez                                                                                  7 176,00 Kč

výdaje spojené s pastoračním fondem                                      16 706,00 Kč

výdaje spojené s dotací ÚMOb Radvanice                                 5 230,00 Kč

Katolický týdeník                                                                        2 704,00 Kč

ostatní režijní výdaje (prodloužení domény,služby PO,

znalecký posudek,kancelářské potřeby,katechet.potřeby….)   13 822,00 Kč

________________________________________________________________

Výdaje celkem                                                                         318 775,72 Kč                 

Konečný zůstatek na běžném účtu u České spořitelny:          343 253,84 Kč

Konečný zůstatek na pokladně:                                                  5 346,00 Kč

Zasedání ERF r. 2014

Ostrava - Radvanice, 18.3.2014

 

Přítomni:

M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta, ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

a/         příjmy v r. 2013:                                                562 733,-Kč

b/         výdaje v r. 2013:                                                659 557,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2013:                   196 808,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2012:

-          celkem –    170 919,-Kč

e/         fara: výměna oken - 324 000,- Kč)

g/         Finanční příspěvky MOb RaB ve výši 10 000,-Kč

h/         Proveden průzkum oltářů – stav: dobrý

 1. Výhledy na r. 2014

a/         přechod na centrální způsob účetnictví – zajišťuje BOO    

b/         kostel: dotáhnout osvětlení, zkontrolovat kanalizaci kvůli zvedající se podlaze v kostele, opravit boční dveře a zámek na dveřích u sákristie, objednat truhláře na opravu oltářů, upozornit cedulí na padající omítku a bezpečnou vzdálenost od kostela.

c/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné,  elektroinstalace – farní byt, společenský sál) – celkový rozpočet cca 2.300.000,-Kč.

- založeno TRENDUM, o.p.s. se sídlem na faře – obecně prospěšná společnost zaměřující se na oblast vzdělávání, volný čas a konzultace – nájemní smlouva byla schválena Biskupstvím ostravsko – opavským.

Zasedání ERF r. 2013

Ostrava - Radvanice, 26.2.2013

 Zasedání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Ostrava Radvanice

 Přítomni:

M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta, ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

a/         příjmy v r. 2012:                                               548 011,-Kč

b/         výdaje v r. 2012:                                               396 890,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2012:                 151 120,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2011:

-        celkem –    273 178,-Kč

e/         kostel: dokončení ozvučení (cca 100 000 Kč)

f/         pokračování rekonstrukce fary: pouze drobné opravy, oklepání fasády, oplocení na zahradě

g/         Finanční příspěvky MOb RaB ve výši 10 000,-Kč (dovybavení na akce)

a 20 000,-Kč koncert Hradišťanu (105 let kostela)

 1. Výhledy na r. 2013-2014

 a/         kostel: reklamace střechy (připravuje Ing. J. Koběrská), zpovědní místnost (příprava projektu), restaurace hlavního i bočních oltářů (provést průzkum a připravit návrhy), zdvojení nebo jiné zajištění oken

(Vzhledem k zastavení financování církevních objektů, které nejsou památkově chráněny i vzhledem zájmu k MOb RaB pokračovat ve snaze o registraci kostela jako kulturní památky.

b/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – začátek 2. etapy (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné, okna, elektroinstalace – farní byt, společenský sál)

- závisí na úspěšnosti v získávání financí

c/         Inventář – soupis dokončen

Zasedání ERF - 2012

Ostrava - Radvanice, 20.2.2012

 Zasedání ekonomické rady Římskokatolické farnosti Ostrava Radvanice

 

Přítomni: M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta,

Za nové členy přijati: ing. J. Koběrská, P.Kozlová

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

a/         příjmy v r. 2011:                                            1 285 605,- Kč

b/         výdaje v r. 2011:                                            1 233 581,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2011:                    52 024,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2011:

-          pokladna – 10 056,-Kč

-          banka –      112 001,-Kč

-          celkem –    122 057,-Kč

e/         oprava kostela: Dokončení opravy dešťové kanalizace a dokončení interiérových omítek lodi kostela v hodnotě 520 769,-Kč (z toho grant MMO z r. 2011 činil 400 000,-Kč)

f/         pokračování rekonstrukce fary: dokončení obnovy střešního pláště a oprava stropní konstrukce, půdní záklop, vrata boční vjezd (proinvestováno 300 000,-Kč – plánujeme pokračování prací v r. 2012) – donoři r. 2011: BOO (140 000,-Kč), ČEZ, a.s. (100 000,-Kč), dary (134 900,-Kč), účelové sbírky (64 150,-Kč) – celkem 439 050,-Kč

g/         Grant MOb RaB ve výši 10 000,-Kč a grant MMO ve výši 20 000,-Kč pro mládež byl použit na akci Radvanický Superschol.

 1. Výhledy na r. 2012-2013

a/         kostel: reklamace střechy (připravuje Ing. J. Koběrská), dokončit ozvučení kostela, zpovědní místnost (příprava projektu), restaurace hlavního i bočních oltářů (provést průzkum a připravit návrhy), zdvojení nebo jiné zajištění oken, bezpečnostní systém (připravit návrhy - zvýšený počet krádeží a poškození v r. 2011 byl alarmující).

Vzhledem k zastavení financování církevních objektů, které nejsou památkově chráněny i vzhledem zájmu MOb RaB pokračovat ve snaze o registraci kostela jako kulturní památky.

b/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – začátek 2. etapy (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné, okna, elektroinstalace – farní byt, společenský sál)

- závisí na úspěšnosti v získávání financí – registrujeme zvýšený zájem a podporu ze strany BOO.

c/         Inventář – soupis dokončen, proběhne označení veškerého majetku.

Opravy farního kostela v roce 2011

V roce 2011 proběhlo dokončení dešťové kanalizace a vnitřní výmalby bočních prostor farního kostela (kůr, chodba, sákristie a skladové prostory). Celková cena opravy činila 520.769,-Kč. Na tuto opravu jsme obdrželi dotaci ve výši 400.000,-Kč z rozpočtu Statutárního města Ostravy. Děkujeme za podporu!!!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Opravy farního kostela v letech 2002-2010

V letech 2002-2010 prošel farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie celou řadou oprav.

 • Rekonstrukce presbytáře
 • Ozvučení a zabezpečení kostela
 • Oprava věže a střech kostela
 • Oprava varhan
 • Oprava vnitřních omítek
 • Výmalba interiéru
 • Oprava oken a vitráží

Největším donorem oprav byl Magistrát města Ostravy - 3 970 000,-Kč

Městský obvod Radvanice a Bartovice přispěl částkou - 80 000,-Kč

Farnost přispěla z vlastních zdrojů (dary, sbírky, nájemné) - 860.000,-Kč

Celkem proinvestováno v letech 2002-2010 při opravách kostela - 4 910 000,-Kč

Zasedání ERF - 2011

 

 

Přítomni: M. Jargus, R. Sotoniaková, J. Lyčka, J. David, B. Buchta

 1. Zhodnocení loňského roku a schválení účetní uzávěrky

a/         příjmy v r. 2010:                                              947 410,- Kč

b/         výdaje v r. 2010:                                            1 570 447,-Kč

c/         rozdíl příjmů a výdajů za rok 2010:                    - 623 037,-Kč

d/         stav účtu a pokladny k 31.12.2010:

-          Pokladna:   7 017,-Kč

-          Banka:      63 016,-Kč

-          Celkem:    70 033,-Kč

e/         oprava kostela: Pokračování opravy dešťové kanalizace a dokončení interiérových omítek lodi kostela v hodnotě 638 614,-Kč (z toho grant MMO z r. 2009 činil 570 000,-Kč)

f/         zahájení rekonstrukce fary: obnova střešního pláště a oprava stropní konstrukce (proinvestováno 601 079,-Kč – plánujeme pokračování prací v r. 2011) – donoři: Kirche in Not (206 007,-Kč), ČEZ, a.s. (100 000,-Kč), MOb RaB (50 000,-Kč), dary (171 800,-Kč), účelové sbírky (62 277,-Kč)

g/         Grant pro mládež MOb RaB ve výši 10 000 Kč byl použit na akci Radvanický superschol.

h/         zapojení do projektu Noc kostelů a aktivování farní webové stránky – www.farnostradvanice.cz

 1. Výhledy na r. 2011-2012

a/         kostel: reklamace střechy (připravuje Ing. J. Koběrská), dokončení dešťové kanalizace, sanace a výmalba sákristií a kůru, dokončení ozvučení, zpovědní místnost nebo pevná dřevěná zpovědnice (?), příprava na registraci kostela jako kulturní památky (podpora p. starostky).

b/         farní budova:

- pokračování rekonstrukce – dokončení 1. etapy (střecha a stropní konstrukce 2. NP,

- začátek 2. etapy (vnitřní stavební konstrukce svislé i vodorovné, okna – cca 1 600 000,-Kč)

- závisí na úspěšnosti v získávání financí – zatím v r. 2011: (BOO – 140 000,-Kč, ČEZ, a.s. – 100 000,-Kč, dary – 26 000,-Kč, sbírky - 11 857,-Kč)

c/         Inventář – soupis dokončen, proběhne označení veškerého majetku.

d/         V r. 2012 proběhne nová volba ERF na dalších pět let.

V Radvanicích, 15.2. 2011

Zasedání ERF - 2010

Dne 15.2. 2010

 1. Zhodnocení roku 2009 a schválení účetní uzávěrky

a/ příjmy v r. 2009 – 959 727,- Kč

b/ výdaje v r. 2009 – 367 332,-Kč

c/ rozdíl příjmů a výdajů za rok 2009 – 592 395,-Kč

d/ stav účtu a pokladny k 31.12.2009:

-         pokladna – 4 807,-Kč

-         banka – 688 263,-Kč

-         celkem – 693 070,-Kč

e/ oprava kostela: Zpracován projekt a vydáno stavební povolení na provedení dešťové kanalizační přípojky. Vzhledem k pozdnímu schválení dotace MMO ve výši 570 000,-Kč bude akce termínově realizována do 30.6. 2010.

f/ Grant pro mládež MOb RaB ve výši 15 000 Kč byl použit na akci Radvanický superschol: Ondra Buchta vytvořil a spustil www.superschol.ic.cz

g/ Inventář – soupis dokončen, je třeba jej ale aktualizovat.

 

2.  Výhledy na r. 2010

a/  kostel: Proběhne další fáze výmalby a dokončení sanačních omítek (mimo sakristie), odvodnění a kanalizace.

b/ farní budova:  Ing. Jana Koběrská zpracovala projekt rekonstrukce (cca 3 000 000,-Kč). Na pokrytí nejnutnějších havarijních oprav potřebujeme cca 1 000 000,-Kč. Zatím byly poslány žádosti na MMO (Rada města) a Kirche in Not.

Složení ekonomické rady farnosti (ERF)

Ekonomická rada farnosti byla nově ustanovena dne 1.2.2007 s platností na 5 let v souladu se zásadami Biskupství ostravsko-opavského www.doo.cz a tvoří ji tito členové:

P. Marek Jargus, farář

p. Renáta Sotoniaková, účetní

p. Břetislav Buchta

p. Jan Lyčka, kostelník

p. Jiří David

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Sbírky - 2011

Odeslané účelové sbírky v r. 2011:

27.2. Haléř sv. Petra 4200,-
27.3. Potřeby diecéze 1939,-
22.-23.4. Opravy chrámů ve Svaté zemi 1650,-
24.4. Kněžský seminář 2938,-
15.5. TV Noe 3586,-
9.6. Desátek DOO 17500,-
12.6. Diecézní charita 3247,-
21.8. DCHOO - Východní Afrika - humanitarní pomoc 6240,-
18.9. Církevní školství 3100,-
23.10. PMD - Světové misie 5100,-
13.11. Den Bible 2800,-
4.12. Potřeby diecéze 2230,-

Účelové sbírky na rekonstrukci fary v r. 2011:

2.1. 5557,-
6.2. 6300,-
6.3. 5143,-
3.4. 5100,-
1.5. 5600,-
5.6. 6850,-
3.7. 5750,-
7.8. 4500,-
4.9. 6050,-
2.10. 3750,-
6.11. 4050,-
24.-25.12. 10110,-

Sbírky - 2010

Odeslané účelové sbírky v r. 2010:

24.1. Haiti 10305,-
21.2. Haléř sv. Petra 3220,-
14.3. Potřeby diecéze 2390,-
2.-3.4. Opravy chrámů ve Svaté zemi 1600,-
4.4. Kněžský seminář 3061,-
9.5. Církevní školství - BiGy 2950,-
20.5. DOO - desátek 16600,-
23.5. Diecézní charita 4835,-
24.10. Misie - PMD 7102,-
14.11. Den Bible 3040,-
5.12. Potřeby diecéze 2280,-

Suma sbírek v letech 2002 - 2010

rok sbírky celkem odeslané
2002 167 606,- 40 700,-
2003 146 454,- 34 486,-
2004 190 039,- 36 462,-
2005 187 080,- 22 308,-
2006 170 227,- 64 618,-
2007 170 544,- 40 281,-
2008 154 235,- 44 410,-
2009 167 331,- 60 233,-
2010 180 731,- 57 383,-
2011 - -
2012 - -

Krádeže a poškození střech..... 19.-27.5.2011


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

A pokračování krádeží... 7.-8.6.2011


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie

Menu

Fotogalerie