Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019 probíhá:

ZŠ Vrchlického - katechetka Helena Sládková

mladší děti (3.-5. tř.) ve středu v 13:00 h.

nejmladší děti (1.-3. tř.) ve čtvrtek v 13:00 h.

Fara, Těšínská 236/244 - katecheta P. Marek Jargus, farář

starší děti (6.-9.tř.) ve středu v 14:50 h.

V případě pozdějšího zájmu je možné se přihlásit do výuky náboženství i dodatečně na faře.

Svátosti

Křest

V případě zájmu o křest malého dítěte je zapotřebí osobního zájmu rodičů a jejich garance předání křesťanské víry dítěti. Přípravy probíhají na základě domluvy samostatně a/nebo ve skupince většího počtu zájemců. Délku přípravy stanovuje kněz na základě vstupního otestování míry znalostí a praktikování víry. Nutnou podmínkou je křest alespoň jednoho z rodičů a zvládnutí Minima znalostí ke svátosti křtu, které při prvním setkání obdrží. V průměru trvá příprava dva měsíce.

V případě zájmu o křest dospělého člověka, je žadatel pozván k intenzivní roční přípravě, které říkáme katechumenát. V jejím průběhu se seznamuje se základy křesťanské víry, učí se ji praktikovat a navázat vztahy s místním křesťanským společenstvím farnosti.

Biřmování

Příprava na svátost biřmování v současnosti ve farnosti neprobíhá. O jejím zahájení budeme včas informovat. V případě zájmu je možno domluvit zkontaktování s některou z větších ostravských farností, kde probíhá příprava na tuto svátost každoročně.

Eucharitie - svaté přijímání

Příprava na první svaté přijímání probíhá každoročně v rámci výuky náboženství. Je umožněna dětem, které jsou minimálně ve 3. třídě ZŠ a absolvovaly už alespoň dva roky výuky náboženství. Zpravidla se uděluje první neděli v červnu.

Pro dospělé zájemce nabízíme individuální přípravu na přijetí této svátosti ve spojení se svátostí smíření a tato příprava má charakter zkráceného katechumenátu.

Svátost smíření

neboli zpověď. Ve farnosti se zpovídá vždy 15-20 min. před začátkem bohoslužby. Zároveň je možné domluvit si s knězem svátost smíření individuálně v klidném prostředí farní poradenské místnosti.

Svátost pomazání nemocných

Jedná se o svátost určenou k duchovní podpoře všech vážně nemocných a zestárlých lidí. Podrobněji v článku péče o nemocné.

Svátost manželství

Příprava na svátost manželství probíhá na základě domluvy 4-6 měsíců před svatbou. Alespoň jeden ze žadatelů musí být prokazatelně katolíkem.

Příprava na biřmování

Je to svátost, která doplňuje uvedení do plného křesťanského života. V přípravě budeme rozvíjet především tyto oblasti:

 1. Základní křesťanské pojmy – obnova víry
 2. Modlitba – osobní styl
 3. Práce s Biblí a YOUCATem
 4. Moje obnova v Duchu svatém
 5. Mé životní povolání, praktická služba, plán pro další křesťanský život
 • 20 setkání – do letních prázdnin
 • + duchovní obnova v létě na konci srpna ( alespoň 2-3 dny )
 • max. 3 omluvené absence + prokázat doplnění zanedbané látky

 

Minimum k svátosti křtu

Znamení kříže:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Co je Bible?

Sbírka posvátných knih, které obsahují Boží slovo.

Skládá se ze Starého a Nového Zákona.

Starý zákon – Dějiny spásy Izraele (židovského národa) jako příprava na příchod Mesiáše

Nový zákon – Život a učení Ježíše Krista a počátky církve.

Desatero Božích přikázání:

 1. V jednoho Boha věřit budeš.
 2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo.
 3. Pomni, abys den sváteční světil.
 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho byl živ a dobře ti bylo na zemi.
 5. Nezabiješ.
 6. Nesesmilníš.
 7. Nepokradeš.
 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
 9. Nepožádáš manželky bližního svého.
 10. Aniž požádáš statku jeho.

Kristovo přikázání lásky:

Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou.

Miluj svého bližního jako sám sebe.

Co je to hřích?

Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího zákona.

Modlitba Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

Zkus vysvětlit proč je Ježíš Kristus?

-          Boží Syn

-          Lékař těla i duše

-          Učitel

-          Mesiáš

-          Spasitel

Sedm svátostí:

-          Svátost křtu

-          Biřmování

-          Svátost smíření

-          Eucharistie – svaté přijímání

-          Pomazání nemocných

-          Svátost manželství

-          Svátost kněžství

Otázky před udělením svátosti křtu:

Zříkáte se Ducha zla?

I všeho co působí?

I všeho čím se pyšní?

(3x odpovídám za sebe – ANO)

Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?

Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí po pravici Otcově?

Věříte v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?

(3x odpovídám za sebe – VĚŘÍM)

Přihláška do výuky náboženství

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST OSTRAVA RADVANICE

 

PŘIHLÁŠKA

DO VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ …………………………...........................................

 

DATUM NAROZENÍ …………………………………………..........................

 

ADRESA ……………………………………………………………....................

 

TELEFON a EMAIL…...………………………………………………......……….

 

ŠKOLA …………………………………….................. TŘÍDA ……………….

 

---------------------------------                          -----------------------------------

     v Radvanicích  dne                                       podpis rodičů

 

Péče o nemocné

Každý první čtvrtek v měsíci probíhá na LDN v Radvanicích bohoslužba slova se svatým přijímáním. Po ní navštěvuje kněz nemocné u lůžka. kteří si toto setkání přejí.

Návštěvy nemocných farníků v domácím prostředí probíhají na základě individuální domluvy s knězem. Prosím nebojte se přijít požádat a neodkládejte návštěvu kněze u vašich nemocných až na poslední chvíli. Svátost pomazání nemocných, svátost smíření i svaté přijímání jsou zde pro podporu a posilu nemocného.

Jedenkrát ročně probíhá ve farnosti společné udílení svátosti nemocných v kostele, většinou po Velikonocích na neděli Božího milosrdenství.

Duchovní doprovázení

"Pro toho, kdo je ohrožen pokušením, že sejde z cesty, není nic důležitějšího, než aby se svěřil. Aby si nenechal pro sebe co jej hluboce zraňuje, aby nezůstal polomrtvý. Je třeba sebrat odvahu a vypovědět všechno jinému člověku, který sám prošel zkouškami a dokáže díky své rozvinuté intuici číst v srdci, aniž by odsuzoval." (Roger Schutz)

Existuje mnoho definic duchovního doprovázení. Výše uvedená slova zformuloval (dnes již zemřelý) zakladatel ekumenické komunity v Taizé br. Roger. Osobně jej považuji za svého největšího učitele duchovního života, proto si dovoluji jeho definici duchovního doprovázení nabídnout i vám. (Marek Jargus)

Menu

Fotogalerie


int(2)